سمت نام و نام خانوادگی رشته
مسئول مرکز دکتر آرش گلپذیر فلوشیپ جراحی سرطان
کارشناس مرکز شراره باباجانی کارشناس بهداشت عمومی
کارشناس مرکز رامش سمیعیان کارشناس پرستاری
کارشناس فناوری اطلاعات یزدان رضایی مهندس کامپیوتر(نرم افزار)