آدرس: کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-مرکز ثبت سرطان جمعیتی

تلفن تماس: 38358823-083
پست الکترونیک: kcr@kums.ac.ir