مرکز ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، فعالیت خود را به همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از سال 1394 آغاز نمود. برنامه استانی ثبت سرطان، اطلاعات پایه تمام موارد جدید سرطان در استان کرمانشاه را مورد شناسایی قرار می دهد.
هدف اصلی این برنامه اطلاع از وضعیت روند بروز سرطان در کشور بوده تا از این طریق برنامه های کنترل سرطان در سطح ملی تدوین و اجرا گردد.

با توجه به اینکه ثبت سرطان بر اساس پاتولوژی برآورد دقیقی از بروز سرطان نمی باشد در برنامه جدید مبتنی بر جمعیت سعی شده تا با جمع آوری داده ها از مراکز دیگری همچون کلینیک های دولتی و خصوصی ، مراکز کموتراپی،رادیوتراپی،مراکز تصویربرداری و همینطور مراکز ثبت مرگ و میر بیماران، اطلاعات دقیق تر و جامع تری از وضعیت بروز سرطان بدست آوریم.